سس هزارجزیره 400 گرم پت

سس هزارجزیره 400 گرم پت

شماره پروانه بهداشتی ساخت:

14577/15

 

هر قاشق سس سالاد هزار جزیره ( 20 گرم)

انرژی                 73/74 کیلوکالری

قند                               0/4 گرم

چربی                           6/86 گرم

نمک                           0/37 گرم

اسیدهای چرب ترانس         0/01 گرم

اندک             متوسط             زیاد